ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΕ PDF

ΟΙΚΟΔ.ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί – Άρθρο 39 Ν. 4030/2011

Σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 249/25-11-2011), όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 4067/2012:

“Άρθρο 39 – Ρύθμιση Θεμάτων

Οικοδομικών Συνεταιρισμών

1. Η εποπτεία των Οικοδομικών Συνεταιρισμών (Ο.Σ.) ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με το ν. 1667/1986 (Α’ 196). Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ασκεί εποπτεία επί των Ο.Σ. μόνο για θέματα αρμοδιοτήτων του, δηλαδή ιδίως ως προς τις διαδικασίες χωροθέτησης, πολεοδόμησης, τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης, έγκριση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και θέματα ενέργειας.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύσταση των Οικοδομικών Συνεταιρισμών είναι η έκδοση βεβαίωσης της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ότι η προτεινόμενη έκταση είναι μέσα σε περιοχή ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ).

3. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα ετών από την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τα έργα τεχνικής υποδομής στις εκτάσεις των Ο. Σ.

4. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) στα διοικητικά όρια των οποίων υπάγονται οι εκτάσεις των Ο.Σ. μπορούν να αναλάβουν να εκτελέσουν ή να ολοκληρώσουν τα έργα τεχνικής υποδομής, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές μελέτες έργων, τις πολεοδομικές μελέτες και τα αντίστοιχα προγράμματα ολοκλήρωσης αυτών. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Ο.Σ., καθώς και απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου του οικείου Ο.Τ.Α.

5. Στην περίπτωση της παραγράφου 4 το αντισταθμιστικό μέτρο της απαλλαγής των Ο. Σ. από την εισφορά σε χρήμα παύει να ισχύει. Για την κατασκευή των έργων τεχνικής υποδομής επιβάλλεται υπέρ του οικείου Ο.Τ.Α. η καταβολή χρηματικού ποσού, το οποίο βεβαιώνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Ο.Τ.Α. και εισπράττεται με τη διαδικασία περί είσπραξης δημοσίων εσόδων. Υπόχρεοι σε καταβολή του παραπάνω χρηματικού ποσού είναι οι ιδιοκτήτες των συνεταιρικών μερίδων, όπως αυτές έχουν υλοποιηθεί από την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου, καθώς και οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί που έχουν αδιανέμητες συνεταιρικές μερίδες στην ιδιοκτησία τους. Το ύψος του ποσού αυτού τελεί σε αναλογία με την αξία των έργων που θα κατασκευαστούν.

6. Για την εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 απαιτείται οι αρμόδιες υπηρεσίες του οικείου Ο.Τ.Α. να προβούν σε προκαταρκτική εκτίμηση των έργων τεχνικής υποδομής από οικονομοτεχνική άποψη.

Η παραπάνω εκτίμηση επικυρώνεται με απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου, η οποία επέχει θέση απόφασης ανάληψης των εν λόγω έργων υποδομής.

Η απόφαση ανάληψης των εν λόγω έργων υποδομής κοινοποιείται αμελλητί με ευθύνη του Ο.Τ.Α. στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες, με παραγγελία να επιβάλουν την αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών για όσο διάστημα είναι απαραίτητο στους Ο.Τ.Α. να προβούν στη σύνταξη μελετών για τα έργα υποδομής, προκειμένου να μην παρεμποδίζεται η πραγματοποίησή τους και να διασφαλίζεται η καλή εκτέλεση αυτών.

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας οι Ο.Τ.Α. αναλαμβάνουν την εκπόνηση των έργων τεχνικής υποδομής στις οικιστικές περιοχές των Ο. Σ. και εντάσσουν αυτά στους προϋπολογισμούς και τα προγράμματά τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

7. Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στις προηγούμενες παραγράφους οι Ο.Σ. μπορούν μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών τους, να επιλέξουν τη σύναψη συμβάσεων με τους Ο.Τ.Α. για την κατασκευή έργων από κοινού ή με όποιον άλλον τρόπο δεσμευτούν συμβατικά. Με τις σχετικές συμβάσεις καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις κατασκευής των έργων υποδομής, η σύναψη τυχόν δανείων, επιβαρύνσεις, καταβολές εισφορών, ο μηχανισμός είσπραξης και οι κυρώσεις για την επιβολή αυτής, η τυχόν από κοινού επιλογή φορέα κατασκευής των έργων, η ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τις ήδη ανειλημμένες συμβατικές υποχρεώσεις των Ο.Σ., οι χρόνοι και οι προθεσμίες, μέτρα και ασφαλιστικές δικλείδες για την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων, θέματα εποπτείας και ελέγχου των έργων, σύμπραξη με άλλους φορείς δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, συμβατικές υποκαταστάσεις, επίλυση διαφορών.

8. Σε κάθε περίπτωση μετά την παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 3, η εκτέλεση των έργων υποδομής υπάγεται στον οικείο Ο.Τ. Α.. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 5.

9. Η αρμοδιότητα ελέγχου και εποπτείας των έργων υποδομής (προϋπολογισμός, καλή κατασκευή, πρόγραμμα ολοκλήρωσης) ανήκει στην Περιφέρεια, στην οποία υπάγεται ο Δήμος όπου ο Ο.Σ. έχει την έκτασή του.

10. Η ολοκλήρωση των έργων υποδομής αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την έκδοση οικοδομικών αδειών, για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς που συστάθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του π.δ.93/1987 (16.4.1987). Για τους προϋφιστάμενους της 16.4.1987 οικοδομικούς συνεταιρισμούς αναγκαία προϋπόθεση για την έκδοση οικοδομικών αδειών αποτελεί η ολοκλήρωση της χάραξης του οδικού δικτύου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη.

11. Όταν οι Ο.Σ. επιτελέσουν το σκοπό τους, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών τους να λειτουργήσουν για δέκα κατ’ ανώτατο όριο έτη ως σωματείο-σύλλογος για την περαιτέρω διαχείριση των κοινών. Κατόπιν οι εκτάσεις τους και η ευθύνη συντήρησης των κοινόχρηστων χώρων και τεχνικών έργων περιέρχονται στους οικείους Δήμους.

12. Για όσους Ο.Σ. δεν εφαρμόσουν τη πολεοδομική μελέτη μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 3, ανακαλείται η πολεοδομική τους μελέτη και επέρχεται αυτοδίκαια η διάλυσή τους, μετά από διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου Περιφερειάρχη. Όσοι Ο.Σ. αναλάβουν την εκτέλεση των έργων υποδομής στην έκτασή τους, αλλά η εν λόγω προθεσμία εκπνεύσει άπρακτη, διαλύονται κατόπιν σχετικής απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου μετά από αίτηση της Περιφέρειας και τα έργα αναλαμβάνει ο Ο.Τ.Α..

13. Οι προϋφιστάμενοι της 16.1.1984 Ο.Σ. με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο διέπονται εφεξής από τις διατάξεις του ν. 1667/1986. Όσοι από αυτούς δεν έχουν ολοκληρώσει μέχρι σήμερα τα έργα υποδομής, οφείλουν να τα ολοκληρώσουν είτε οι ίδιοι είτε σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 – 7 μέσα σε δώδεκα μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος. Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας την ολοκλήρωση των έργων αναλαμβάνουν αυτοδίκαια και αποκλειστικά οι οικείοι Ο.Τ.Α..

14. Παρατείνεται για δύο έτη η διάρκεια των Ο.Σ. προκειμένου να εναρμονίσουν τα καταστατικά τους σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου και να υποβάλουν χρονοδιάγραμμα έκθεση έργων υποδομής προς έγκριση στην Περιφέρεια.”

AddThis Sharing Buttons

Share to FacebookFacebookShare to TwitterTwitterShare to Google+Google+Share to E-mailE-mailShare to ΠερισσότεραΠερισσότερα

Εκτυπώσιμη μορφή .

Τι προβλέπει ρύθμιση του ΥΠΟΙΚ για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς. Ανατρέπεται το καθεστώς που ισχύει εδώ κι έναν αιώνα

news247

Φεβρουαρίου 10 2014 13:23

Adtech Ad

Ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών, με την υπογραφή του Γιάννη Στουρνάρα, προβλέπει εντός 10 μηνών όλοι οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί να αλλάξουν υποχρεωτικά το καθεστώς λειτουργίας τους, ώστε να φορολογούνται ως κερδοσκοπικές εμπορικές επιχιερήσεις, αλλιώς αυτοδικαίως παύουν οριστικά να υφίστανται και διαλύονται.

AdTech Ad

Έτσι, όπως αναφέρει η Ελευθεροτυπία, ανατρέπεται το καθεστώς που ισχύει για τους συνεταιρισμούς εδώ κι έναν αιώνα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, σε φορολογικό κλοιό θέτει το υπουργείο Οικονομικών περισσότερους από μισό εκατομμύριο ιδιοκτήτες, μέλη 550 οικοδομικών συνεταιρισμών, που βρίσκονται επί δεκαετίες σε καραντίνα, αδυνατώντας να αξιοποιήσουν άνω των 300.000 στρεμμάτων ιδιωτικές εκτάσεις, λόγω δασικών, ιδιοκτησιακών και δικαστικών εμπλοκών και απαγορεύσεων.

Με βάση τη νέα ρύθμιση “τρέχει” προθεσμία δέκα μηνών έως στις 25 Νοεμβρίου 2014, όλοι οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί να αλλάξουν υποχρεωτικά το καθεστώς λειτουργίας τους, ώστε να φορολογούνται ως κερδοσκοπικές επιχειρήσεις αλλιώς αυτοδικαίως παύουν οριστικά να υφίστανται και διαλύονται.

Μεταξύ των χιλιάδων ιδιοκτητών επικρατεί αναστάτωση και κλίμα αναταραχής. Στα γραφεία των οικοδομικών συνεταιρισμών φθάνουν ήδη πρώτη φορά στα χρονικά ειδοποιητήρια του ΥΠΟΙΚ με τα οποία καλούνται να πληρώσουν τόσο για το 2012 όσο και το 2013 τέλος επιτηδεύματος ύψους 500 ευρώ ετησίως, ενώ στο εξής γίνεται γνωστό ότι θα φορολογούνται ως έσοδα με υποχρέωση καταβολής του αναλογούντος ΦΠΑ ακόμη και οι εισφορές των μελών τους, όπως επίσης οι δαπάνες του συνεταιρισμού για τα αναγκαία έργα κοινόχρηστων υποδομών μέχρι απλές εργασίες συντήρησης.

Πιο αναλυτικά, στη ρύθμιση σημειώνεται ότι “σε περίπτωση μη συμμορφώσεως των οικοδομικών συνεταιριστών στην εναρμόνιση των καταστατικών τους εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ο συνεταιρισμός διαλύεται αυτοδικαίως. Η διάλυση αναγνωρίζεται με πράξη του ειρηνοδίκη, μετά από αίτηση των οργάνων διοίκησης του συνεταιρισμού και οποιοσδήποτε υφίσταται βλάβη ή τίθενται σε κίνδυνο ή της εποπτεύουσας αρχής τα έννομα συμφέροντά του και τα αποτελέσματά της ανατρέχουν στο χρόνο παρόδου της προθεσμίας εναρμόνισης του καταστατικού”.

Σε περίπτωση διάλυσης λένε οι νομικοί, σύμφωνα με τον εμπορικό νόμο ο οικοδομικός συνεταιρισμός θα περιέρχεται σε καθεστώς εκκαθάρισης.

Ωστόσο, τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν όσοι από τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς δεν καταφέρουν να αλλάξουν το καταστατικό τους εμπρόθεσμα σε αστικού χαρακτήρα ποικίλλουν ανάλογα με την περίπτωση. Χαρακτηριστικά:

*Συνεταιρισμοί που δεν έχουν αγοράσει εκτάσεις, σχετικά εύκολα θα κάνουν οικονομική εκκαθάριση επιστρέφοντας τα χρήματα που έχουν καταβάλει οι δικαιούχοι.

*Συνεταιρισμοί που έχουν αγοράσει εκτάσεις και μάλιστα από δεκαετίες αλλά δεν έχουν ενταχθεί ακόμη σε πολεοδομικό σχέδιο, όπως συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις, με βάση τη νομοθεσία δεν έχουν δικαίωμα να μοιράσουν συγκεκριμένες εκτάσεις στα μέλη τους, ενώ αν έχουν γίνει τέτοιες μεταβιβάσεις είναι αυτοδικαίως άκυρες. Αυτό σημαίνει ότι τα μέλη των συνεταιρισμών οδηγούνται σε αναγκαστική εκποίηση της συνολικής έκτασής τους υπό αδυναμία αξιοποίησής της, δηλαδή έναντι ευτελούς τιμήματος.

*Συνεταιρισμοί που έχουν ενταχθεί σε σχέδιο πόλης και είναι διαμοιρασμένα τα οικόπεδα στα μέλη τους στην πράξη θα αντιμετωπίσουν μεγάλες αδυναμίες να χτίσουν, αφού δεν δίνεται οικοδομική άδεια αν δεν έχουν γίνει προηγουμένως τα κοινόχρηστα έργα υποδομής. Αν ο συνεταιρισμός διαλυθεί σε αυτή τη φάση, πρέπει τα έργα να κάνει το κράτος ή δήμος της περιοχής-πράγμα δύσκολο έως απίθανο.

Σχετικά Νέα

Αλλαγές στα καταστατικά των οικοδομικών συνεταιρισμών προβλέπονται σε άρθρο που προστέθηκε στο κατατεθέν νομοσχέδιο “Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών”.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 43 του σχεδίου νόμου αναφέρονται τα ακόλουθα:

Άρθρο 43

Εναρμόνιση καταστατικών των οικοδομικών συνεταιρισμών

1. Τίθεται προθεσμία 12 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου για την εναρμόνιση των καταστατικών των οικοδομικών συνεταιρισμών, οι οποίοι δεν έχουν λυθεί και εκκαθαρισθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4030/2011 (Α’ 249), όπως ισχύει.

2. Για την εναρμόνιση, οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί, υποχρεούνται, πέραν των λοιπών στοιχείων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, και στην προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας στο αρμόδιο ειρηνοδικείο.

3. Τα τελευταία τέσσερα εδάφια της παρ. 14 του άρθρου 39 του ν. 4030/2011, όπως προστέθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 4223/2013 (Α’ 287), αντικαθίστανται ως εξής: «Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οικοδομικού συνεταιρισμού στην υποχρέωση εναρμόνισης του καταστατικού του εντός της ως άνω προθεσμίας, ο συνεταιρισμός διαλύεται αυτοδικαίως. Η διάλυση αναγνωρίζεται με πράξη του Ειρηνοδίκη, μετά από αίτηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών ή οποιουδήποτε έχοντος έννομο συμφέρον. Η πράξη του Ειρηνοδίκη καταχωρίζεται στο μητρώο της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1667/1987 (Α’ 196) και κοινοποιείται αμελητί στην ως άνω Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, εφαρμόζεται, δε, αναλόγως και η διάταξη του τρίτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1667/1987.»

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, οι αλλαγές ερμηνεύονται ως εξής:

Άρθρο 43

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 14 του άρθρου 39 του ν. 4030/2011 (Α’ 249) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 4223/2013 (Α’287) και τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 11 του ν. 4315/2014 (Α’269), ο νομοθέτης έδωσε την ευκαιρία στους οικοδομικούς συνεταιρισμούς να εναρμονίσουν τα καταστατικά τους με τις διατάξεις του ν. 1667/1986 (Α’196) περί αστικών συνεταιρισμών εντός συνολικής χρονικής διάρκειας τριών ετών και τριών μηνών. Πέραν αυτής της προθεσμίας, οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί που δεν προέβησαν στην ως άνω εναρμόνιση, διαλύονται αυτοδίκαια, και η διάλυσή τους αναγνωρίζεται με σχετική πράξη του ειρηνοδίκη.

Μέχρι σήμερα, από τους 519 Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς, έχουν εναρμονίσει τα καταστατικά τους οι 157.

Στόχος της προτεινόμενης νομοθετικής διάταξης, η οποία θέτει προθεσμία 12 μηνών εναρμόνισης των καταστατικών των οικοδομικών συνεταιρισμών, σύμφωνα με την παρ. 1, είναι να αποφευχθεί η αυτοδίκαιη διάλυσή τους και να συνεχισθεί νόμιμα και απρόσκοπτα η λειτουργία όσων εξ αυτών δεν έχουν ήδη λυθεί και εκκαθαρισθεί.

Με την παρ. 2 οι εν λόγω οικοδομικοί συνεταιρισμοί οι οποίοι πρόκειται να εναρμονίσουν τα καταστατικά τους, υποχρεούνται, μεταξύ άλλων, στην προσκόμιση και σχετικού πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας στο αρμόδιο ειρηνοδικείο, με σκοπό την εξασφάλιση της πλήρους εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας στους οικοδομικούς συνεταιρισμούς, λαμβάνοντας υπόψη και τον διαφορετικό φορολογικό συντελεστή.

Η παρ.3 του ιδίου άρθρου προβλέπει όπως της σχετικής πράξης του ειρηνοδίκη προηγηθεί αποκλειστικά και μόνο σχετική αίτηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, ως εποπτεύουσας αρχής.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΔΩ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ONLINE NEWSLETTER

Ν4215/17 αρθρ,45 φεκ τ.α.47

Άρθρο 45 1. Τίθεται προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου για την εναρμόνιση των καταστατικών των οικοδομικών συνεταιρισμών, οι οποίοι δεν έχουν λυθεί και εκκαθαρισθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4030/2011(Α΄ 249), όπως ισχύει. 2. Για την εναρμόνιση, οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί υποχρεούνται, πέραν των λοιπών στοιχείων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και στην προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο. 3. Τα τελευταία τέσσερα εδάφια της παρ. 14 του άρθρου 39 του ν. 4030/2011, όπως προστέθηκαν με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 36 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287), αντικαθίστανται ως εξής: «Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οικοδομικού συνεταιρισμού στην υποχρέωση εναρμόνισης του καταστατικού του εντός της ως άνω προθεσμίας, ο συνεταιρισμός διαλύεται αυτοδίκαια. Η διάλυση αναγνωρίζεται με πράξη του Ειρηνοδίκη, μετά από αίτηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών ή οποιουδήποτε έχοντος έννομο συμφέρον. Η πράξη του Ειρηνοδίκη καταχωρίζεται στο μητρώο της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1667/1986 (Α΄ 196) και κοινοποιείται αμελλητί στην ως άνω Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, εφαρμόζεται δε αναλόγως και η διάταξη του τρίτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1667/1986.».

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΕ PDF

One thought on “Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί – Άρθρο 39 Ν. 4030/2011

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.